Gezamenlijke Commissie 5 maart

Publicatiedatum: 
14 feb 2020
Op donderdag 5 maart vergadert de Gezamenlijke Commissie, om 20.00 uur in de Commissiekamer van het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. Tijdens deze vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over de geagendeerde voorstellen.

De conceptagenda en bijbehorende vergaderstukken zijn digitaal raadpleegbaar (www.gemeenteraad.vught.nl). De vergadering is openbaar, belangstellenden zijn van harte welkom. U kunt de vergadering ook rechtstreeks volgen via internet.

Onderwerpen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen D66 - IJzeren Man
  • Discussienotitie Actualisatie Nota Grondbeleid
  • Bewegen en sporten in de openbare ruimte 
  • Regio Noordoost Brabant Samenwerkingsagenda 'Richting 2030' en convenant regionale samenwerking 2021-2024
  • Pilot preventieve bestrijding eikenprocessierups 2020
  • Regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer 2019
  • Zienswijze Kadernota 2021 GGD Hart voor Brabant